Tooth Extraction Price List at Saigon Dental Implant Clinic

Tổng lượt xem: 310 lượt xem
Theo dõi Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn trên

Nho rang khon banner pc

TOOTH EXTRACTION COST 50% DISCOUNT
LOOSE TOOTH EXTRACTION 26 – 43 USD 13 – 22 USD
EXTRACTING WISDOM TOOTH (R1,2,3) 43 – 61 USD 22 – 31 USD
EXTRACTING WISDOM TOOTH (R4,5) 61 – 86 USD 31 – 43 USD
EXTRACTING WISDOM TOOTH (R6,7) 86 – 174 USD 43 – 86 USD
EXTRACTING MISALIGNED WISDOM TOOTH 86 – 174 USD 43 – 86 USD
EXTRACTING IMPACTED TOOTH 86 – 261 USD 43 – 130 USD
EXTRACT TOOTH NUMBER 8 STAGE I (STRAIGHT INCISORS) 86 – 174 USD 43 – 86 USD
EXTRACT TOOTH NUMBER 8 STAGE II (45 – DEGREE, 75 – DEGREE TILTED TOOTH) 174 – 261 USD 86 – 130 USD
EXTRACT TOOTH NUMBER 8 STAGE III (90 – DEGREE TILTED TOOTH) 261 – 348 USD 130 – 174 USD
EXTRACTING IMPACTED TOOTH STAGE IV 261 – 435 USD 130 – 217 USD
EXTRACTING TOOTH WITH A PIEZOTOME MACHINE +43 USD

Bảng giá tổng quát

Đăng ký dịch vụ Nhổ Răng Khôn

Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn đã được Sở Y tế tại thành phố thẩm định và cấp phép thực hiện các danh mục kỹ thuật nha khoa khác nhau. Quý khách hàng sẽ chỉ được cung cấp các dịch vụ nằm trong danh mục kỹ thuật được Sở Y tế cho phép tại từng phòng khám. Đối với những danh mục kỹ thuật không nằm trong phạm vi được phép, quý khách sẽ phải thực hiện tại bệnh viện.